Regulamin konkursu "Przywołajmy wiosnę"

Regulamin konkursu “Przywołajmy wiosnę!”

 

Regulamin konkursu „Przywołajmy wiosnę!” INTERDRUK S.A. (dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Organizatorem konkursu „Przywołajmy wiosnę!” (dalej: „KONKURS”) jest INTERDRUK S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-842) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000446123 REGON: 712547115, NIP: 826-19-93-501, o kapitale zakładowym 42.915.000,00 zł opłaconym w całości (dalej jako Interdruk S.A. lub „Organizator”).

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Organizator jest przekazującym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

4. Celem konkursu jest wzmożenie ruchu w social – mediach, na profilu instagram @bebe.friends.

5. Konkurs trwa od dnia 22.03.2021– od godz. 12:00 do dnia 26.03.2021 do godziny 15:00. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”.)

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26.03.202 o godz. 20:00 na kanale Instagram Użytkownika @bebe.friends.

7. Konkurs jest organizowany i prowadzony na podstawie i zgodnie z Regulaminem.

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 z późn. zm.).

§2 [ZASADY KONKURSU]

1. W Konkursie „Przywołajmy wiosnę!” mogą brać udział wszyscy Użytkownicy Instagrama.

2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

- wykonać konkursowe zadanie polegające na napisaniu odpowiedzi pod konkursowym postem na pytania: Jakie są Wasze najbardziej kreatywne zajęcia na wiosnę? Jak można przywołać wiosnę, by przyszła do Nas prędzej?

- zaprosić do konkursu dwóch innych Użytkowników instagrama poprzez otagowanie ich w komentarzu pod konkursowym postem

- udostępnić w swojej relacji konkursowy post

- polubić konkursowy post

- polubić profil na instagramie @bebe.friends

- konto Uczestnika konkursu musi być publiczne

5. Spośród prawidłowo dodanych komentarzy pod konkursowym postem, komisja konkursowa wyłoni trzech Użytkowników (Użytkowniczki), którzy napiszą najbardziej kreatywne komentarze i prawidłowo wykonają powyższe zadania.

 

§3 [NAGRODY]

 1. Do wygrania w Konkursie jest jedna Nagroda w dwóch wariantach do wyboru („Nagrody”):
  Zestaw Małego Artysty Kids Pastel

           lub

           - Zestaw Małego Artysty Kids

2. W skład jednej nagrody wchodzi:
Zestaw Małego Artysty Kids Pastel:

- Bazgrownik A4 z szablonem BB

- Kredki ołówkowe Jumbo BB Kids Pastel

- Kredki świecowe BB Kids Pastel

- Pastele olejne BB Kids Pastel

- Linijka flexi 15 cm BB Kids Pastel

- Farby 12 kol. BB Kids Pastel

- Klej w sztyfcie transparentny 8g 2 szt. BB Kids Pastel

- Pędzle plastikowe 5 szt. BB Kids Pastel

- Pamiętnik 150x150 Metallic 60 kartek

- Brulion A6 96 BB Kids Pastel

- Zeszyt A5 16 linia BB Kids Pastel

- Zeszyt A5 32 kratka BB Kids Pastel

- Zeszyt A5 16 kol. Linia BB Kids Pastel

- Teczka C4 BB Kids Pastel

lub:
 

Zestaw Małego Artysty Kids:

- Bazgrownik A4 z szablonem BB

- Kredki ołówkowe Jumbo BB Kids

- Kredki świecowe BB Kids

- Pastele olejne BB Kids

- Linijka flexi 15 cm BB Kids

- Farby 12 kol. BB Kids

- Klej w sztyfcie transparentny 8g 2 szt. BB Kids

- Pędzle plastikowe 5 szt. BB Kids

- Notes A6 50 BB Kids Pastel

- Zeszyt A6 32 z poddrukiem BB

- Notes A7 50 BB Kids Pastel

- Kołozeszyt A6 80 BB Kids

- Zeszyt A5 16 linia BB Kids

- Zeszyt A5 16 kratka BB Kids

- Zeszyt A5 16 kol. linia BB Kids

- Teczka C4 BB Kids

3. W Konkursie wygrywa:

- trzech Użytkowników (Użytkowniczki) wybranych przez komisję konkursową, biorących udział w konkursie, którzy/-re wykonają konkursowe zadanie, o którym mowa w §2 pkt.4.

4. Wartość jednej nagrody wynosi: 84,52 zł netto (pastelowa wyprawka) lub 76,25 zł netto (kolorowa wyprawka).

5. Wyłonieni do wygranej Użytkownicy (Użytkowniczki) wskażą wybraną nagrodę w wiadomości prywatnej do Organizatora.

6. Wartość nagrody jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych (art. 21 ust 1 pkt 68 a u. p.d.o. f.)

7. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana jedna Nagroda.

8. Laureaci o wygranych nagrodach i sposobie ich odbioru zostaną powiadomieni przez Organizatora w poście rozstrzygającym konkurs, na profilu instagram, @bebe.friends w dniu 26.03.2021.

9. Nie jest możliwe odstąpienie od nagrody osobom trzecim, ani wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.

10. Nagrody nieodebrane pozostają własnością organizatora.

 

§4 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Udział Uczestnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów określonych w niniejszym Konkursie.

 2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Organizator.

 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem iodo@interdruk.com.pl.

 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.UE L 119/1).

 5. Dane są przetwarzane w celu bezpośrednio związanym z niniejszym Konkursem w zakresie określonym niniejszym regulaminem, w szczególności zaś w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu przyznania i wręczenia Nagród oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami .

 6. Dane mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych i jego późniejszych publikacji na stronach internetowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres maksymalnie 3 lat od zakończenia czynności marketingowych, chyba że zgoda zostanie wcześniej wycofana.

 7. Przetwarzane są jedynie podstawowe kategorie danych umożliwiające skorzystanie z niniejszego Konkursu. Dane osobowe nie są przekazywane zewnętrznym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej oraz podmiotów zapewniających obsługę informatyczną Konkursu „Przywołajmy wiosnę!” a także z zastrzeżeniem publikacji na stronach internetowych.

 8. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie danych osobowych związanych z niniejszym Konkursem jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych może uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie.

§5 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

1. Organizator Konkursu gwarantuje prawidłowość Regulaminu oraz jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny zgodny z siedzibą Organizatora Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2021 r.

Warszawa, dnia 22.03.2021

Organizator