Regulamin Promocji Boom Sale

Regulamin promocji „BOOM SALE” INTERDRUK S.A.  (dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Organizatorem promocji „BOOM SALE”  (dalej: „Promocja”) jest INTERDRUK S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-842) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000446123 REGON: 712547115, NIP: 826-19-93-501, o kapitale zakładowym 42.915.000,00 zł opłaconym w całości (dalej jako Interdruk S.A. lub „Organizator”).

2. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Organizator jest przekazującym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

4. Celem Promocji jest wzrost sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej Produktów Marek: Interdruk Office, Black&Blue akcesoria, YN TEEN, YN JOY, NARA, TODAY’S.

5. Promocja  BOOM SALE trwa od 01.042021 – 30.06.2021 (dalej: „Okres Trwania Promocji”.

6.  Rozliczenie promocji do 30.10.2021 r.

7. Promocja jest organizowana i prowadzona na podstawie i zgodnie z Regulaminem.

8. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 z późn. zm.).

9. Promocja BOOM SALE nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.

§2 [ZASADY PROMOCJI]

1. W Promocji  BOOM SALE mogą brać udział przedsiębiorcy detaliczni współpracujący z Dystrybutorami Interdruk S.A. na podstawie umowy sprzedaży, a także prowadzący punkty sprzedaży detalicznej „Uczestnicy”, którzy złożą zamówienie u Przedstawiciela Handlowego Organizatora podczas jego wizyty.

2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.

3. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

4. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik powinien:

4.1. W okresie trwania Promocji BOOM SALE zakupić ProduktyInterdruk Office, Black&Blue akcesoria, YN TEEN, YN JOY, NARA, TODAY’S określając zamówienia w poniższych przedziałach wartości netto:

1 000 zł – 1 500 zł

1 500 zł – 2 000 zł

2 000 zł – 2 500 zł

2 500 zł – 3 000 zł

3 000 zł – 3 500 zł

3 500 zł – 4 000 zł

Jednorazowe zamówienie powyżej 5000 zł będzie premiowane bonami Sodexo o wartości 10% wartości zamówienia.

 

4.2. złożyć oddzielne zamówienie na Produkty objęte promocją BOOM SALE.

 

            5.Minimalna wartość jednorazowego zamówienie  wynosi 500,00 zł netto

            6. Zamówienia dotyczące w/w promocji nie podlegają anulowaniu ani  zwrotowi.

            7. Zamówienia w okresie promocji będą sumowane.

             8. W ramach promocji „Boom Sale” Przedstawiciel Handlowy Interdruk SA zobowiązany

                 jest wygenerować osobne zamówienie, wyłącznie spośród produktów przypisanych

                 do tej promocji.

 

§3 [NAGRODY]

1. W Promocji  BOOM SALE przyznane zostaną następujące nagrody („Nagrody”)

bon Sodexo Pass   o wartości 50 zł - za realizację zamówienia  w  przedziale wartości 1 000 zł – 1 500 zł netto

bon Sodexo Pass  o wartości 100 zł -  za realizację zamówienia  w  przedziale wartości 1 500 zł – 2 000 zł netto

bon Sodexo Pass  o wartości 150 zł -  za realizację zamówienia  w  przedziale wartości 2 000 zł – 2 500 zł netto

bon Sodexo Pass o wartości 200 zł - za realizację zamówienia  w  przedziale wartości 2 500 zł – 3 000 zł netto

bon Sodexo Pass o wartości 250 zł - za realizację zamówienia  w  przedziale wartości 3 000 zł – 3 500 zł netto

bon Sodexo Pass o wartości 300 zł - za realizację zamówienia  w  przedziale wartości 3 500 zł – 4 000 zł netto

 

Jednorazowe zamówienie powyżej 5 000 zł będzie premiowane bonami Sodexo Pass o wartości 10% wartości zamówienia.

 

2. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana  więcej niż jedna Nagroda.

3. Organizator nie rozlicza i nie odprowadza podatku za Uczestników Promocji.  

 

§4 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

  1. Udział Uczestnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów określonych w niniejszym Promocji.
  2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Organizator.
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem iodo@interdruk.com.pl.
  4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.UE L 119/1).
  5. Dane są przetwarzane w celu bezpośrednio związanym z niniejszą Promocją  w zakresie określonym niniejszym regulaminem, w szczególności zaś w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem  Promocji, w celu przyznania i wręczenia Nagród oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami .
  6. Dane mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych i ich publikacją na stronach internetowych i w social mediach. Dane osobowe są przetwarzane przez okres maksymalnie 3 lat od zakończenia czynności marketingowych, chyba że zgoda zostanie wcześniej wycofana.
  7. Przetwarzane są jedynie podstawowe kategorie danych umożliwiające skorzystanie z niniejszej Promocji. Dane osobowe nie są przekazywane zewnętrznym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej oraz podmiotów zapewniających obsługę informatyczną  Promocji z zastrzeżeniem publikacji na stronach internetowych.
  8. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych związanych z niniejszą Promocją jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych może uniemożliwić uczestnictwo w Promocji. 

§5 [POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]

1. Wszelkie reklamacje związane z promocją należy zgłaszać, wysyłając wiadomość na adres e-mail info@interdruk.com.pl  lub na piśmie, na adres Organizatora: INTERDRUK S.A., ul. Łucka 15/3002, 00-842 Warszawa z dopiskiem „Promocja BOOM SALE” wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem danych składającego reklamację , w terminie 7 dni od daty zakończenia akcji promocyjnej. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wysłania wiadomości e-mail lub data stempla pocztowego. Reklamacje wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje związane z promocją Organizator rozstrzygnie , w terminie 14 dni, od daty ich otrzymania przez Organizatora.

3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w wiadomości e-mail przesłanej na adres, z którego została złożona reklamacja, lub listem poleconym, na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym – w zależności od wybranej przez zgłaszającego reklamację drogi złożenia reklamacji.

4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

§6 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Okresu Trwania Promocji i prawo do odwołania Promocji, w każdym czasie bez podania przyczyny.

2. Z tytułu skrócenia czasu trwania lub odwołania Promocji Uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę czy o przeniesienie prawa własności.

3. Organizator Promocji gwarantuje prawidłowość Regulaminu oraz jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Promocji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejsza Promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sad Powszechny zgodny z siedzibą Organizatora Promocji.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2021 r.

 

 

 

Warszawa, dnia 31.03.2021 r

Organizator

Zapraszamy na @interdruk_official