Dane kontaktowe

Biuro handlowe

INTERDRUK SA
ul. Łucka 15/3002
00-842 Warszawa

tel.: +48 22 486 60 00
fax: +48 22 486 60 03

Zakład produkcyjny

INTERDRUK SA
Sulbiny, ul. Drukarska 3
08-400 Garwolin

tel.: +48 25 740 34 00
fax: +48 25 740 34 03

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000446123, NIP: 826 19 93 501, REGON: 712547115. Kapitał Zakładowy: 42 915 000,00 zł wpłacony w całości.

Napisz do nas

*Pola obowiązkowe

Obowiązek informacyjny

  1. (ADO) danych osobowych jest INTERDRUK SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 15/3002, KRS 0000446123.

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): iodo@interdruk.com.pl

  3. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy oraz realizacją obowiązków prawnych z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO).

  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej.

  5. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

  6. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  7. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych ze względu na rodzaj przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.