Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością, FSC, PEFC i BRC CP

Misją firmy jest:

,,My, INTERDRUK SA ze wszystkich sił dążymy do osiągnięcia jak największego zadowolenia i satysfakcji naszych obecnych i przyszłych Klientów przez dostarczanie im we właściwym terminie bezpiecznych wyrobów i usług poligraficznych o doskonałej jakości przy jednoczesnej ich opłacalności oraz osiągalności po konkurencyjnej cenie.
 Poprzez ciągłe doskonalenie naszego systemu zarządzania jakością, podnoszenie efektywności procesów i jakości wyrobów nie zatrzymamy się w biegu do przyszłości  zmierzając do zwiększenia udziału naszej firmy na rynku.”

Dla realizacji i spełnienia naszej misji, utrwalenia i podniesienia na wyższy poziom wysokiej, wyróżniającej oceny naszej firmy przez Klientów, osiągnięcia na rynku wysokiej konkurencyjności oraz umocnienia zaufania Klientów niezbędnego dla zapewnienia sukcesu naszej organizacji Prezes Zarządu spółki INTERDRUK deklaruje skoncentrowanie się organizacji na następujących działaniach:

 • poddawanie okresowej ocenie potrzeb i oczekiwań Klientów,
 • spełnienie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa produktu na każdym etapie procesów produkcji, magazynowania i dostarczania,
 • utrzymanie i podniesienie na wyższy poziom wyróżniającej oceny naszej firmy przez Klientów jako producenta wyrobów i usług spełniających ich wymagania i oczekiwania,
 • dokonywanie zakupów materiałów, wyrobów i usług niezbędnych do realizacji wyrobów i usług poligraficznych u sprawdzonych, kwalifikowanych dostawców, którzy podlegają okresowej ocenie a ich dostawy spełniają nasze wymagania,
 • funkcjonowanie w procesie realizacji wyrobu lub usługi zasady, że każdy pracownik naszej organizacji ponosi odpowiedzialność za jakość na swoim stanowisku pracy,
 • zapewnienie dla personelu optymalnych warunków zatrudnienia, odpowiedniego środowiska pracy i niezbędnej infrastruktury pozwalających zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych w takim stopniu jak to możliwe,
 • tworzenie warunków dla właściwych stosunków pracy, naszej organizacji, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10, FSC-STD-40-004v3-1 i BRC Global Standard for Consumer Product
 • monitorowanie i pomiary procesów i wyrobów oraz analiza wyników dla ich doskonalenia.

 

Mając na względzie dbałość o otaczające środowisko INTERDRUK stopniowo wprowadza do swojej oferty produkty z surowców pozyskanych z gospodarki leśnej zarządzanej zgodnie
z zasadami FSC i PEFC. Spółka zdefiniowała i udokumentowała swoje zobowiązania dotyczące zapewnienia zgodności postępowania z wymaganiami opisanymi w standardach FSC i PEFC  w tym wymagań dotyczących kwestii społecznych zawartych w zał. nr 4 do PEFC ST 2002:2020  oraz zapewnia ich spełnienie.

 

W odniesieniu do wartości FSC, INTERDRUK deklaruje, że nie jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowany w następujące działania:

 • nielegalne pozyskiwanie drewna lub handel nielegalnym drewnem lub produktami leśnymi,
 • pogwałcenie tradycji i praw człowieka w ramach operacji leśnych,
 • niszczenie walorów wyjątkowo cennych przyrodniczo w ramach operacji leśnych,
 • znaczące przekształcenia lasów w plantacje lub użytki nieleśne,
 • wprowadzanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie w ramach operacji leśnych, 
 • naruszanie którejkolwiek z konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, jakie określono w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization – ILO) dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy z 1998 roku.
   

INTERDRUK dąży do utrzymania najwyższych standardów etyki oraz praw pracowniczych określonych prawem krajowym a także określonych w standardzie FSC-STD-40-004v3-1, oznacza to, że między innymi:

 • nie zatrudniamy osób poniżej 15-tego roku życia, 
 • osoby zatrudnione poniżej 18-tego roku życia pracę wykonują jedynie w okresie wakacji lub w weekendy i kierowane są do prac lekkich oraz nie będącymi niebezpiecznymi
 • zatrudnienie w Interdruk ma charakter dobrowolny
 • zapewniamy równe traktowanie wszystkim pracownikom i przeciwstawiamy jakimkolwiek przejawom dyskryminacji
 • nie ograniczamy prawa pracowników do zrzeszania się oraz rokowań zbiorowych.
   

INTERDRUK opracował Politykę praw pracowniczych, równości szans i niedyskryminacji, która jest upubliczniona wewnątrz firmy a także na prośbę udostępniana interesariuszom zewnętrznym.

Świadomość misji jaką w dziedzinie jakości w obszarze swojego działania ma do spełnienia spółka INTERDRUK jest głęboko zakorzeniona w świadomości personelu i jest gwarancją osiągnięcia przyjętych celów.

 

Warszawa, dn. 14.04.2022 r., Prezes Zarządu – Dariusz Rękawek

Nasze nagrody i certyfikaty

Aby pobrać certyfikat kliknij w jego miniaturę.